Zbrojný preukaz - podmienky a proces získania

Podmienky získania zbrojného preukazu stanovuje § 16 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Policajný útvar teda vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá:

Ak si myslíte, že vyššie uvedené podmienky spĺňate, môžete odštartovať proces (nejde o jednodňovú záležitosť :)

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti. Pre vydanie posudku je potrebné navštíviť Vášho "obvodného" lekára, ktorý Vám vykoná bežnú prehliadku (zmeria Vám tlak, položí niekoľko otázok ohľadom subjekívnych zdravotných problémov, atď.) a vydá posudok (niektorí lekári to dokážu aj na počkanie). Posudok má predpísaný formát a obsah (2 ks kartičiek rozmeru 84x56 mm). U lekára si zároveň vyžiadajte výpis zo zdravotného záznamu pre potreby psychologického vyšetrenia - odporúčame tlačivo stiahnuť tu a vytlačiť, nakoľko lekári často týmito tlačivami nedisponujú - predítete tak opätovnej návšteve. Za posudok zaplatíte lekárovi 33 €. Viac informácií k zdravotnej spôsobilosti nájdete v samostatnom článku.

Posúdenie psychickej spôsobilosti

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia psychických schopností. Spôsobilosť sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti. Psychologické vyšetrenie musíte absolvovať u klinického psychológia (upozornenie! nejde o bežného psychológa, tento psychológ vykonáva napr. aj vyšetrenie profesionálnych vodičov). Priebeh vyšetrenie je podstatne náročnejší, a psychológ pri ňom preverí Váš osobnostný profil, otestuje rýchlosť a správnosť Vašich reakcií, zmeria IQ a odhalí prípadné depresie či patologické sklony (očakávajte dotazníky s rôznymi čudnými otázkami, určite absolvujete rozhovor, pri ktorom budete kresliť obrázky, takisto opisovať, čo vidíte na obrázkoch, potom opäť kresliť – bez srandy :). Posudok má rovnako predpísaný formát a obsah (2 ks kartičiek rozmeru 84x56 mm). Cena posudku sa v závislosti od lokality (a prestíže psychológa) pohybuje na úrovni 60 – 80 €. Viac informácií k psychickej spôsobilosti nájdete v samostatnom článku.

Príprava odôvodnenia žiadosti a preukázania potreby držať alebo nosiť zbraň

Preukázanie potreby držať alebo nosiť zbraň býva často kameňom úrazu pri získavaní zbrojného preukazu. Dôležité je uvedomiť si, na aký účel zbraň potrebujete, či chcete mať zbraň doma pre ochranu obydlia a občas ísť vypustiť pár včeličiek na strelnicu, alebo máte potrebu zbraň nosiť pri sebe. Žiadny zákon, vyhláška ani iný všeobečne záväzný predpis nestanovuje, čo sa považuje za dostatočné preukázanie potreby držať alebo nosiť zbraň, a aký dôvod dostatočný nie je.

V prípade prvej možnosti budete žiadať o vydanie zbrojného preukazu skupiny B, t.j. na držanie zbrane. Tu väčšinou postačuje všeobecné zdôvodnenie, čiže zbrojný preukaz žiadate vydať, aby ste zabezpečili ochranu Vášho života, zdravia a majetku, nakoľko napr. bývate v meste/obci/časti, kde je vysoká kriminalita.

V druhom prípade potrebujete zbrojný preukaz s vyznačením skupiny A, ktorý oprávňuje zbraň nosiť v stave umožňujúcom okamžité použitie (čiže náboje sú v zásobníku, zásobník v zbrani, príp. náboj v nábojovej komore). Vo všeobecnosti sa dá povedať (hoci o správnosti tohto prístupu môžeme diskutovať), že pri tejto skupine to jednoduchšie majú podnikatelia, pretože sa považujú za "viac ohrozených" (napr. keď prenášajú väčšie obnosy peňazí do/z banky). Existuje však aj veľa individuálnych odôvodnení, ktoré policajný útvar akceptuje, je potrebné však venovať príprave odôvodnenia viac času a energie.

Potvrdenie o členstve v poľovníckej/športvej organizácií

Ak žiadate o vydanie zbrojného preukazu na poľovné účely (skupina D) alebo na športové účely (skupina E), je potrebné vyžiadať si od poľovníckej resp. streleckej organizácie potvrdenie o členstve.

Fotografia

K žiadosti sa prikladajú 2 fotografie, ktoré musia byť rozmeru 30 x 35 mm, zodpovedajú Vašej súčasnej podobe, na fotografii ste v občianskom odeve, samozrejme bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy.

Podanie žiadosti o vydanie ZP

Po úspešnom absolvovaní predchádzajúcich krokov môžete navštíviť oddelenie zbraní a streliva príslušného policajného útvaru (v mieste trvalého bydliska) a požiadať o vydanie zbrojného preukazu. Žiadosť nie je potrebné pripravovať vopred, každé oddelenie má pripravené formuláre, kde uvediete všetky náležité údaje a priložíte prílohy. V žiadosti sa uvádza:

K žiadosti priložíte:

Podanie žiadosti je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,50 € za žiadosť a 49,50 € za skúšku odbornej spôsobilosti. Poplatky sa platia v kolkoch alebo prostredníctvom automatu na výber správnych poplatkov.

Nemusíme snáď upozorňovať na slušné oblečenie a spôsob vystupovania pri návšteve tohto oddelenia - netreba samorejme vyťahovať zo skrine frak, no uznajte sami, že prísť v maskáčoch, pretože ste fanúšik army-štýlu, by asi nebolo najvhodnejšie :)

Absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti

Odborná spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ktoré preukazujete pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia sa skladá z dvoch príslušníkov Policajného zboru, prokurátora a lekára. Skúšku odbornej spôsobilosti budete absolvovať do 60 dní od podania žiadosti. Prax na niektorých policajných útvaroch je taká, že sú na niekoľko mesiacov vopred stanovené termíny skúšok s odstupom 2 mesiacov, čiže ak podáte žiadosť týždeň pred týmto termínom, budete mať veľmi málo času na prípravu. Odporúčame preto informovať sa ešte pred podaním žiadosti o termínoch a podanie žiadosti resp. prípravu na skúšku si časovo naplánovať.

Skúška pozostáva z teoretickej časti a praktickej časti. Teoretická časť sa vykonáva ústnou formou a zisťuje sa tu znalosť zákona o strelných zbraniach a strelive, vykonávacích predpisov, osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane, náuky o zbraniach a strelive a zdravotníckeho minima. Praktická časť skúšky sa skladá zo zisťovania pripravenosti, zručnosti a schopnosti prakticky a bezpečne používať zbraň. Otázky sú členené do nasledovných oblastí:

Skúšanie trvá spravidla niekoľko hodín (v závislosti od počtu uchádzačov). Pred začatím skúšok sa komisia predstaví, povie pár teplých slov, oboznámi Vás s priebehom skúšania, následne si overí Vašu totožnosť a pristúpia k samotnému skúšaniu. Žrebujete si súbor otázok, každý súbor obsahuje 8 otázok (po jednej otázke z každej oblasti). Na prípravu máte 30 minút, po uplynutí ktorých pristúpite k ústnej odpovedi (prípadne aj skôr). Pri skúške nie je dovolené mať pri sebe žiadne pomôcky (literatúru, znenie predpisov). Po skončení skúšky posledného uchádzača sa komisia poradí a následy vyhlási výsledky skúšok. Skúšku komisia hodnotí stupňom "vyhovel" alebo "nevyhovel".

Časť príp. celú skúšku odbornej spôsobilosti Vám komisia započíta v prípade, že:

Na skúšku sa zodpovedne pripravte, pretože na opakovanú skúšku sa pravdepodobne dostane až o 2 mesiace, priplatíte si 26,50 € a budete vystavení podstate vyššiemu stresu vplyvom prvého neúspechu. Ak potrebujete s niektorou oblasťou odbornej spôsobilosti pomôcť, radi Vás na získanie zbrojného preukazu pripravíme.

Vyhodnotenie žiadosti policajným útvarom

Policajný útvar Vašu žiadosť skontroluje po formálnej stránke a v prípade nedostatkov Vás vyzve na ich odstránenie. Okrem toho vykoná lustráciu v registri trestov a evidencii priestupkov, čím si preverí splnenie podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti. V niektorých prípadoch vykonávajú príslušníci aj návštevy susedov v mieste trvalého bydliska, aby zistili prípadné sklony k nadmernému používaniu alkoholu, konfliktnosť a ďalšie faktory, vplyvom ktorých nedávate záruku, že zbraň nezneužijete.

Vydanie zbrojného preukazu

Za predpokladu, že ste úspešne absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti a Vašu žiadosť policajný útvar vyhodnotil ako vyhovujúcu, bude Vám vydaný zbrojný preukaz. Pri preberaní si pre istotu skontrolujte zapísané údaje; preukaz preberáte oproti podpisu.