Zdravotná a psychická spôsobilosť pri zbrojnom preukaze

Postup posudzovania zdravotnej a psychickej spôsobilosti žiadateľov o vydanie zbrojného preukazuje ustanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku. Aby ste mohli (subjektívne) posúdiť, či ste zdravotne a psychicky spôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane, vyberáme zo spomínanej vyhlášky aspoň kľúčové náležitosti.

Zdravotná spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti. Pre vydanie posudku je potrebné navštíviť Vášho "obvodného" lekára, ktorý Vám vykoná prehliadku. Pred samotnou prehladkou bude potrebné vyplniť čestné prehlásenie (vzor čestného prehlásenia). V rámci lekárskej prehliadky sa následne vykoná:

Lekár by mal prehliadkou odhaliť, či Vaša spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie je ovplyvnená najmä nasledovnými kontraindikáciami:

V prípade výskytu niektorej z vyššie uvedených kontraindikácií, lekár Vám spôsobilosť nepotvrdí. Ďalej môžu byť problematické tiež nasledovné aspekty:

Ak sa u Vás teda vyskytujú niektoré z uvedených kontraindikácií, lekár Vám môže potvrdiť spôsobilosť len ak Vám tieto kontraindikácie umožňujú držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb.

Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti môže vykonať aj laboratórne vyšetrenia (glykémia, AST, ALT, GMT, moč na toxikológiu so zameraním na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok), prípadne vyšetrenie slín na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok a dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v dychu. V každom prípade, ak lekár bude mať pochybnosti o Vašej zdravotnej spôsobilosti, môže Vás poslať na vyšetrenie aj k špecializovanému lekárovi.

Psychická spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia psychických schopností. Spôsobilosť sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti. Psychologické vyšetrenie musíte absolvovať u klinického psychológia (upozornenie! nejde o bežného psychológa, tento psychológ vykonáva napr. aj vyšetrenie profesionálnych vodičov). Pred vyšetrením je potrebné psychológovi predložiť ďalšie čestné vyhlásenie (vzor čestného vyhlásenia) a výpis zo zdravotnej dokumentácie (toto je potrebné si vyžiadať od Vášho praktického lekára), ktorý musí obsahovať údaje o:

V rámci psychologického vyšetrenia sa vykoná:

Vašu psychickú spôsobilosť ovplyvňujú nasledovné kontraindikácie: