Nákup zbrane kategórie B, C a D

Zákon o strelných zbraniach a strelive stanovuje podmienky, ktoré musíte splniť pred nákupom a rovnako po zakúpení zbrane. Tieto podmienky sú pre jednotlivé kategórie zbraní odlišné, preto uvádzame kompletný postup pre každú kategóriu zbraní zvlášť.

Zbrane kategórie A

Zbrane kategórie A sú zakázané zbrane, zakázané strelivo a zakázané doplnky. Tieto zbrane je možné nadobudnúť za veľmi špecifických podmienok a iba s výnimkou udelenou Ministerstvom vnútra SR, preto sa nákupu zbrane tejto kategórie nebudeme bližšie venovať.

Zakázanou zbraňou je:

 1. vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,
 2. samočinná zbraň,
 3. zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter alebo podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu,
 4. palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,
 5. zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane,
 6. zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa,
 7. vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu,
 8. zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,
 9. zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom.

Zakázaným strelivom je:

 1. strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
 2. strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely,
 3. strelivo so strelou dodatočne upravenou,
 4. strela s elektrickým impulzom,
 5. špeciálna strela.

Zakázaným doplnkom je:

 1. tlmič hluku výstrelu,
 2. zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.

Zbrane kategórie B

Do kategórie B patrí:

 1. krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,
 2. krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,
 3. jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
 4. dlhá samonabíjacia palná zbraň,
 5. dlhá opakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 600 mm,
 6. samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,
 7. signálna zbraň.

Pri nadobúdaní zbrane musíte:

Zbrane kategórie C

Zbraňou kategórie C je:

 1. jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm,
 2. dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v kategórii B písm. e),
 3. dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň,
 4. plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J,
 5. palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne vyššou ako 7,5 J,
 6. opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.

Pri nadobúdaní zbrane musíte:

Zbrane kategórie D

Medzi zbrane kategórie D patrí:

 1. palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
 2. plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
 3. expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písmene d),
 4. expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C,
 5. mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
 6. historická zbraň,
 7. paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,
 8. narkotizačná zbraň,
 9. znehodnotená zbraň,
 10. rez zbrane,
 11. neaktívne strelivo,
 12. iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.

Pre nadobudnutie zbrane musíte:

Pre nákup zbrane kategórie D nemusíte mať zbrojný preukaz, nie je potrebné nákupné povolenie a jej nadobudnutie nepodlieha oznamovacej ani evidenčnej povinnosti, s výnimkou expanznej zbrane, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C - takúto zbraň je potrebné do 7 dní od jej nadobudnutia predložiť na zaevidovanie policajnému útvaru, ktorý Vám vydá preukaz zbrane (novinka účinná od 1. 7. 2016).