Príprava na získanie zbrojného preukazu

Jednou z podmienok pre získanie zbrojného preukazu je odborná spôsobilosť, ktorá predstavuje súhrn vedomostí a praktických schopností. Tieto vedomosti a schopnosti preukazujete pred skúšobnou komisiou. Skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Pri teoretickej časti skúšky sa zisťuje znalosť vybraných predpisov, náuky o zbraniach a strelive a zdravotníckeho minima. Praktická časť skúšky zas preverí pripravenosť, zručnosť a schopnosť prakticky a bezpečne používať zbraň.

Ak nemáte čas alebo chuť listovať v spleti právnych predpisov, odbornej literatúry alebo možnosť prakticky si vyskúšať manipuláciu so zbraňou, ponúkame Vám riešenie.

Teoretická príprava (6 hodín)

Počas teoretickej prípravy Vám v ucelenej podobe poskytneme všetky predpisy a odborné informácie, a vysvetlíme súvislosti medzi nimi, čím získate vedomosti potrebné pre zvládnutie teoretickej časti skúšky odbornej spôsobilosti. Príprava zahŕňa nasledovné oblasti:

Praktická príprava (2 hodiny)

Napriek skutočnosti, že počas skúšky odbornej spôsobilosti sa vykonáva iba ukážka bezpečnej manipulácie so zbraňou a nie samotná streľba, považujeme za dôležité, aby ste ako budúci držiteľ zbrojného preukazu a majiteľ zbrane vedeli v prípade kritickej situácie použiť zbraň rýchlo (napr. ochrániť seba pred útočníkom), no zároveň bezpečne (napr. ochrániť ostatných pred náhodným výstrelom) a presne (napr. ochrániť útočníka pred smrťou). Preto sme do našej praktickej prípravy zaradili nasledovné oblasti:

Cena kurzu

Zľavy pre skupiny

Termín kurzu

Vzhľadom na viaceré faktory stanovujeme termín kurzu individuálne s každým záujemcom, preto ak ste sa rozhodli pre našu streleckú školu, kontaktujte nás!